Organisaties
ABC afdeling Limburg
Belangenbehartiging voor laaggeletterden.
ADV Limburg
Meldpunt en kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. ADV Limburg biedt gratis advies en sociaal-juridische hulp wanneer je discriminatie meemaakt. We hebben ook een voorlichtingsaanbod voor onderwijs en professionals.
Beweging Limburg Positief Gezond
Positieve gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven.
Buddyzorg Limburg
We zetten mensen in hun kracht door het te ondersteunen bij het verwerkingsproces met betrekking tot ernstige lichamelijk en/of levensbedreigende ziekte.
COC Limburg
COC Limburg streeft naar een diverse en inclusieve samenleving, die werk maakt van lhbti-emancipatie,zodat lhbti’s en queers volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen.
Cubiss
Cubiss ondersteunt bibliotheken en andere MO's met het bereiken van hun doelstellingen door het leveren van hoogwaardige en innovatieve producten, diensten en advies.
De Pijler onderdeel van Burgerkracht Limburg
Kennismakelaar en expertisecentrum in Limburg rondom armoede, sociale zekerheid en sociale uitsluiting
GIPS Spelen & Leren
Het bevorderen van de integratie van gehandicapten in de samenleving.
Humanitas in Limburg
Humanitas biedt tijdelijke steun aan mensen, zodat zij weer het vertrouwen krijgen om iets aan hun situatie te veranderen. Zij doet dit volgens een 6-tal thema's: eenzaamheid, opvoeden, opgroeien, detentie, thuisadministratie
Jeugdwerk Limburg
Jeugdwerk Limburg , kenniscentrum op het gebied van jeugd- en jongerenwerk biedt vraaggerichte scholing en advies gericht op vrijwilligers.
JongNL Limburg
Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijwilligers activiteiten van kinderen in hun vrije tijd. Samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig voelen vormen de basis voor samen spelen, plezier, creativiteit en natuurbeleving.
KBO Limburg
KBO LIMBURG IS DÉ ORGANISATIE VOOR SENIOREN VAN NU.
Kledingbank Limburg
Uitgifte van kleding voor mensen in bezit van een verwijzing.
LAJK
Bindende factor om jongeren op het Limburgse platteland te interesseren voor de primaire sector, het ondernemerschap te stimuleren en de scholing en vorming van de leden te bevorderen.
LKV Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging
De LKV probeert vrouwen te stimuleren zelfstandig voor hun zaken op te komen en in de maatschappij te participeren.
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Digitale verbinding Limburg.
Provinciaal Platform voor Diversiteit PPD
Het bevorderen van de emancipatie, participatie en integratie van niet-Westerse Limburgers
Provincie Limburg
De provincie Limburg heeft o.a. een actieve rol in het ondersteunen, faciliteren, verbinden en netwerken van en met organisaties die zich inzetten voor het Sociale Domein voor de bevolking van de Provincie Limburg.
Samenwerkende Maatschappelijke Organisaties Limburg
Samenwerking maatschappelijke organisaties faciliteren
Scouting Limburg
Scouting levert een zinvolle vrijetijdsbesteding waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en jongeren.
SharePower
Voor een Limburg met gelijke kansen voor iedereen, in het bijzonder voor vrouwen
Speeltuinwerk Limburg
SpeL begeleidt en ondersteunt projecten die ruimte geven aan buiten spelen, om daarmee buiten spelen voor alle kinderen in Limburg mogelijk maken.
Stichting Koepel Veteranen- en Geüniformeerden Organisaties Limburg
Erkenning, waardering, aandacht en zorg voor geüniformeerde beroepen. En bewustwording van de verschillende beroepen én wat ze inhouden.
Stichting Mentorschap Limburg
Vrijwilligers bieden goede belangenbehartiging (mentorschap) aan afhankelijke volwassenen in de zorg.
Stichting Tijdig
Stimuleert en faciliteert sociaal maatschappelijke initiatieven tot in de kleinste haarvaten van Limburg.
Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)
Ondersteuning initiatieven van bewoners ter verbetering van de vitaliteit van Kleine kernen.
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
Professionele vrijwilligers en beroepskrachten van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleiden vrijwilligers en asielzoekers in Nederland van aankomst tot toekomst.
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Zuid-Limburg verstrekt momenteel wekelijks een (gratis) voedselpakket aan 650 a 700 gezinnen (circa 1700 personen, waarvan eenderde jonger dan 18 jr).
Vrijwilligersacademie Limburg
De Vrijwilligers Academie Limburg staat voor het on- en offline zichtbaar, vindbaar en kenbaar maken van sociaal-maatschappelijke initiatieven in Limburg
ZijActief Limburg
ZijActief Limburg is een vrijwilligersorganisatie van en voor vrouwen met 6200 leden.
Zonnebloem Provincie Limburg
We zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten.